November 13th, 2011

Венеты и прасины

В позднем мидраше "Трон и ипподром царя Шломо" (Бет мидраш 5, 94 и далее, Оцар ѓа-мидрашим 529-530) говорится, например:
אמר ר' יוחנן ארבעה דימוטית היו באיפודרומין של מלך... אמר ר' יוסי לארבעה חלקים היו נחלקים. המלך ועבדיו וחכמים ותלמידים וכהנים ולוים היו לבושים תכלת, וכל ישראל היו לבושים לבנים, והבאים מן הכרכים ומן הכפרים ומשאר מקומות היו לבושים אדומים, ואומות העולם שהיו באים ממרחק להביא למלך מנחה היו לבושים ירוק.
На ипподроме царя Шломо были четыре димы... и все делились на четыре части: царские слуги, учёные, священники и левиты, одетые в голубое; жители Иерусалима, одетые в белое; жители предместий, одетые в красное; послы из дальних стран, привёзшие дань и подарки, одетые в зелёное.
См. статью в Википедии "Партии ипподрома в Константинополе".
Умиляет уверенность автора мидраша, что величие царя выражается в наличии ипподрома и четырёх дим, и значит, у царя Шломо он тоже был. Разница лишь в том, что димы царя Шломо друг с другом не борются: идеальное царство.
Кстати, мидраши о волшебном троне царя Шломо - это тоже влияние знаменитого механического трона константинопольских басилевсов.

И не будет крайнею Фула

Ибн-Эзра на Шмот, 10:22 (длинный), комментирует тьму египетскую:
В море Океан бывает такая тьма, что невозможно понять, день сейчас или ночь, и она порою длится пять дней .
(Отголоски рассказов о путешествии Пифея (IV в. до н.э.). Пифей плавал вокруг Британии, а также побережья Балтийского моря, на котором добывали янтарь. Британию он описал как треугольный остров и посчитал размеры его сторон (преувеличив их, но пропорции были верны). Он был первым греком, описавшим полярный день, полярное сияние и вечные льды. Споры вокруг «крайнего» острова Туле (по описанию Пифея, полярный день там длится целый месяц), не утихали много веков. Пифей написал книгу «Об Океане», на которую ссылаются Страбон, Плиний Старший и Полибий).
Я сам там был много раз .
(В Британии, которую описывал Пифей, а не в море Океане).

(no subject)

Известная история о смещении рабана Гамлиэля в Брахот, 27б началась с того, что он унизил р.Йеѓошуа.
А что он, собственно, делал и зачем? Он спросил: есть ли несогласные с моим мнением? Р.Йеѓошуа от имени всех присутствующих ответил: нет. Рабан Гамлиэль: "А ведь от твоего имени передают другое мнение! Встань, и против тебя будут свидетельствовать!"
Рабан Гамлиэль имитирует Collapse )

Вот интересно

Вопрос к уважаемым читателям этого журнала, не осознающим себя евреями и не занимающимся еврейскими делами.
Много ли в вашей френдленте еврейских и израильских тем? Много ли среди ваших френдов жителей Израиля?
Спасибо.

(no subject)

Смешно, когда молодая культура рабски копирует внешние формы культуры-учителя. Русские газеты и журналы XIX в. "Зритель", "Московский наблюдатель" - это Spectateur, а "Московский вестник" - это всякие Gerald и Messager. Многочисленные "Обозрения" вплоть до ХХ в. - Review. То и дело до эпохи галломании: "Благонамеренный", "Соревнователь просвещения и благотворения", "Трудолюбивая пчела"...
В первой половине ХХ в. в Палестине выходила ивритская газета под диким с точки зрения еврейской культуры и духа иврита названием דואר היום - "Почта дня". Просто Daily Mail.

(no subject)

Вообще говоря, из простого смысла Танаха не следует, что תחומין דאורייתא.
Йешаяѓу говорит (66:24): "И будет: в каждое новомесячье и в каждую субботу приходить будет всякая плоть, чтобы преклониться предо Мной, сказал Господь".
А в Млахим-II (4:22-23) сказано: "И позвала она мужа своего, и сказала: пришли мне, прошу, одного из слуг и одну из ослиц; и я съезжу к человеку Божию и возвращусь. Он сказал: почему ты едешь к нему? Сегодня не новомесячье и не суббота". Шунем, как сказано в Йеѓошуа, 19:18, находился в колене Иссахара, недалеко от Изреэля, а судя по Шмуэль-I, 28:4, был возле Гильбоа. К тому же туда нужно было ехать на ослице, да ещё в сопровождении. Значит, место пребывания Элиши на Кармеле было от Шунема дальше, чем 2000 локтей. А шунемитянка была женщиной весьма благочестивой.